NÁKUPNÝ KOŠÍK0

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre internetový predaj www.monsea.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup nového tovaru prostredníctvom         e-shopu www. monsea.sk, a to výlučne s miestom doručenia v Slovenskej republiky.

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Objednávateľom ako kupujúcim, ktoré vznikajú na základe a/alebo v súvislosti s predajom produktov, ktoré má v ponuke spoločnosť MONSEA, spol. s r.o. , so sídlom Bratislavská 41, 900 45 Malinovo, Slovenská republika, IČO:  35 783 231 zapísanou v Obchodnom registri Bratislava I., Odd. Sro,  vložka č.: 21248 / B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”), prostredníctvom internetového obchodu www.monsea.sk (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.monsea.sk (ďalej len „stránky Obchodu”), na základe ktorého dochádza k dodávke Produktov Objednávateľom v Slovenskej republike.
1.1.1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  Monsea, spol. s r.o. , DIČ : SK 2021499821. Telefónne číslo: [ 0021 02 4020726]. E-mail: www. monsea.sk ]. Telefonický a elektronický kontakt slúži okrem iného na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, prípadne konzultácie k užívaniu výživových doplnkov. Čas poskytovania konzultácií je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

Informácie o štatutárnom orgáne Prevádzkovateľa: štatutárnym orgánom Prevádzkovateľa sú uvedení v Obchodnom registri SR v aktuálnom znení.

1.1.2. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad Prevádzkovateľom je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj.

1.2. Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke  Prevádzkovateľa  (ďalej len „produkty“ alebo „produkt“). Produktom sa rozumejú výživové doplnky stravy a zdravotnícke pomôcky predávané Prevádzkovateľom prostredníctvom internetového výdaja.

1.3. Prevádzkovateľ zabezpečuje v rámci prevádzky Obchodu internetový výdaj v Slovenskej republike na základe objednávky  cez  web stránku  www.monsea.sk. Internetový výdaj zahŕňa zverejnenie informácie o ponuke tovaru , objednanie zásielky, balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy, vybavenie reklamácie .

Predmetom internetového výdaja, t. j. ponúkaným sortimentom v oblasti internetového výdaja, sú registrované výživové doplnky  a zdravotnícke pomôcky.  Predmetom internetového výdaja zdravotníckych pomôcok môžu byť iba zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz. Informácie týkajúce sa ceny  zdravotníckych pomôcok a výživových pomôcok, nákladov spojených s internetovým výdajom a informácie týkajúce sa celkovej ceny objednaného sortimentu sú obsiahnuté v ďalších častiach týchto VOP, ktoré sa vzťahujú aj na internetový výdaj.

1.4. Objednávateľom podľa týchto VOP je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Objednávateľ“). Na objednávanie Produktov prostredníctvom Obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

1.5. Produkty, ktoré nie sú lieky podliehajúce internetovému výdaju, môžu mať na vnútornom a vonkajšom obale písomnú informáciu a označenie len v súlade s platnými predpismi.

2. Obchodné podmienky

2.1. Objednávateľ si vyberie  na web stránke  tovar o ktorý má záujem a odoslaním internetovej objednávky  potvrdí  záväznosť svojej objednávky. Zároveň  aj potvrdzuje, že  sa oboznámil  s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je na web stránke www.monsea.sk  a s tým, že  s týmito obchodnými podmienkami súhlasí . V objednávke Objednávateľ uvedie formuláciu : Záväzne objednávam s povinnosťou platby“.

2.2. Objednávateľovi je na jeho e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej aj „Potvrdzujúci e-mail“).
Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov  v objednávke zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

2.3. Tovar  Prevádzkovateľ zašle Objednávateľovi  cestou Slovenskej pošty do  48 hodín  od objednania tovaru  v podobe dobierky.

2.4.  Poštovné a balné je účtované  v sume 3,50 EUR pre územie Slovenskej republiky. Pri objednávke nad  50,00 EUR je poštovné a balné  v rámci územia Slovenskej republiky  zdarma.

2.6. Objednávateľ si pri prebraní zásielky vybraného a objednaného tovaru  dôkladne skontroluje stav obalu tovaru  a ak je  obal poškodený  zásielku  nepreberie  a s pracovníkom  Slovenskej pošty a tovar reklamuje  obvyklým spôsobom  u Slovenskej pošty.

2.7.  V prípade opakovania objednávok Objednávateľ môže byť zapojený do  rôznych akcií Prevádzkovateľa , ktoré organizuje na podporu predaja  napríklad  :

–   pri objednaní viac balení poskytne Prevádzkovateľ jedno balenie zadarmo

–   možnosť zapojiť sa do vernostného programu a získať zľavu z nákupu produktov,

Aktuálne podmienky – akcie  sú uvedené na aktuálnych stránkach obchodu.

2.8.  Stránky www.monsea.sk  uvádzajú stručný popis jednotlivých produktov, ich cenu, prípadne aj ďalšie informácie a podmienky poskytovania plnení.  Cena produktu, za ktorú môže Objednávateľ v danom okamihu Produkt objednať, je uvedená na stránkach www.monsea.sk.  Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie produktu Objednávateľovi (napr. poštovné), ak na stránkach nie je výslovne uvedené inak (napr. v popise daného produktu).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky produktov (napr. zaradiť nové produkty do aktuálnej ponuky, vyradiť niektoré už zaradené produkty z aktuálnej ponuky, atď.) ako aj zmenu ceny produktov. Aktuálna ponuka produktov a ceny produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach obchodu. Zmena ceny produktu nemá vplyv na cenu produktu objednaného pred uvedením (uverejnením) zmenenej ceny daného produktu na stránke www.monsea.sk.

2.9. Doručením objednávky Produktov Prevádzkovateľovi a doručením Potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky Produktov) Objednávateľovi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na produkty, ktoré sú predmetom danej objednávky a potvrdzujúceho e-mailu, medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“).

2.10. Ak Objednávateľ nepreberie zásielku na dobierku považuje sa to za storno objednávky a vtedy znáša Prevádzkovateľ náklady balného a poštovného. Prevádzkovateľ má právo  stornovať objednávku v prípade , kedy sa objednaný tovar  prestane vyrábať , alebo dodávať na trh . O stornovaní objednávky  bude Objednávateľ informovaný  e- mailom.

2.11. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k objednanému produktu jeho prevzatím Objednávateľom a uhradením kúpnej ceny dobierky v plnom rozsahu. Faktúra za dodaný tovar bude zabalená v dobierke .  Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza z Prevádzkovateľa na Objednávateľa prevzatím produktu Objednávateľom.

2.12. Objednávateľ je povinný prevziať Produkty, ktoré sú mu dodávané na základe jeho objednávky Produktov, ktorá nebola Objednávateľom vystornovaná ani Prevádzkovateľom odmietnutá.

3. Reklamačný poriadok

3.1.  Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3.2. Produkty v internetovej ponuke  je v štandartnej kvalite  a je v záruke  ( exspirácii ) podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok  výrobcu. Na produkty  sa poskytuje záruka v rámci dĺžky exspiračnej doby uvedenú na obale výrobku. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Reklamovať je možné  len tovar , ktorý  bol evidentne len u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Objednávateľom).

3.3. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne  u Prevádzkovateľa  a to ihneď  po zistení vady, inak Objednávateľovi zaniká právo voči Prevádzkovateľovi na odstránenie vady. Objednávateľ má právo uplatniť si u predávajúceho záruku za tovar, ktoré zavinil Predávajúci, výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

3.4. Právo na záruku Objednávateľovi zaniká :

–  neoznámením zjavných vád produktu  pri jeho prevzatí,

–  nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako je uvedený v návode na  používanie,

–  používaním produktov v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, ktoré sú určené pre skladovanie produktov ( uvedené v návode na použitie )

3.5.  Objednávateľ môže v prípade oprávnenej reklamácie namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu.

3.6.  Ak produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena Produktu) alebo použitý produkt má vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, Objednávateľ má namiesto práva na výmenu produktu právo na primeranú zľavu.

3.7.  Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Prevádzkovateľa. Reklamáciu Produktov možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie Prevádzkovateľovi na adresu elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa  eshop@monsea.sk, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia zásielky.

3.8.  V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu Produktu a Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie ( výmena Produktu, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu).

3.9.  Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, výmenou Produktu a odoslaním bezvadného Produktu  na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie..

3.10.  Prevádzkovateľ nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Objednávateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom.

3.11. Vrátenie zdravotníckej pomôcky. Produkt, ktorým je zdravotnícka pomôcka, dodaná na základe internetového výdaja, možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje: a) poškodenú zdravotnícku pomôcku, b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný, c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie alebo zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia.

4. Ochrana osobných údajov

4.1. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi: spoločnosti MONSEA , spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Bratislavská 41, 900 45 Malinovo, Slovenská republika, IČO: 35 783 231, DIČ: SK 2021499821 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21248/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v objednávke Objednávateľa.  Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.

4.2 Prevádzkovateľ smie osobné údaje Objednávateľa spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Objednávateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.3. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach www.monsea.sk.

5.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto OP. Zmena OP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránke www.monsea.sk , ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Prevádzkovateľa záväzné OP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Prevádzkovateľovi na vybavenie resp. v okamihu odoslania editácie objednávky Prevádzkovateľovi (v prípade, ak došlo k editácii objednávky Objednávateľom).

5.3. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom produktov podľa týchto OP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona o liekoch a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z ( v prípade vybraných zdravotných pomôcok )., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto VOP (najmä nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu), budú prednostne riešené zmierlivou cestou mimosúdne. Tieto OP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky. Tieto OP sa nevzťahujú na prípady, kedy Objednávateľom nie je Spotrebiteľ, t. j. Objednávateľom je právnická osoba a/alebo Objednávateľ objednáva Produkty od Prevádzkovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

5.4. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Objednávateľa vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť objednávku Objednávateľa.

5.5. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov